Thứ Sáu, 11/04/2014, 09:47 GMT+7

Thông báo (V/v Tổ chức và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau.

I. Thời gian và địa điểm tổ chức:

-          Thời gian: 8h ngày 25 tháng 4 năm 2014

-          Địa điểm: Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

II. Thành phần tham dự:  

   - Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc có tên trong danh sách chốt ngày 24/3/2014. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội động Quản trị tham dự Đại hội. (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc).

  - Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính);

  - Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền và CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

 - Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/3/2014.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm  2014 và các giải pháp thực hiện; 

2. Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán); 

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm  2013 và kế hoạch năm 2014;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014; 

5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2013; dự trù năm 2014; 

6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát (do có đơn xin từ nhiệm).

7. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;

8. Ủy quyền cho HĐQT :

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để tiếp tục thực hiện thoái vốn tại một số dự án    mà Công ty tham gia góp vốn có  hiệu quả kinh doanh kém.

- Thực hiện tái cơ cấu một số đơn vị thành viên (nếu thấy cần thiết).

-  Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014;

IV. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên: Website: www.nosco.com.vn

V. Đăng ký dự đại hội:

  - Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền theo mẫu đăng ký đến Công ty trước 16h ngày 24/4/2014.

 - Mọi thắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng HĐQT - điện thoại: 04. 38516706 - 38512688 – máy lẻ: 228; Fax 04.38569967). Hoặc xem trên Website: www. nosco.com.vn.

     Thông báo này thay cho giấy mời (trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời). Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc). Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông.

     Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo.

     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

    LÊ THỊ LÝ

Dưới đây là tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Counter