Thứ Hai, 06/05/2013, 08:28 GMT+7

NOSCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 04/5/2013, tại Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội có sự tham dự đầy đủ của các thành viên, bao gồm cả ủy quyền 157, chiếm 69,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả XSKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013; thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012; thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2012; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012; Báo cáo Thù lao HĐQT, ban kiểm soát; thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT theo Thông tư 121/2012/TT-BTC…

       Tại Đại hội, ông Bùi Việt Hoài, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), đại diện 51% vốn điều lệ có một số ý kiến đóng góp: hiện thị trường vận tải biển đang chịu sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, để giảm bớt chi phí và nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD cần rà soát lại các chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý kỹ thuật vật tư, xây dựng định mức tiêu thụ chính xác, kiểm tra việc thực hiện chặt chẽ tránh xảy ra thất thoát; tuyển chọn sỹ quan thuyền viên có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và có tinh thần trách nhiệm cũng như  ý thức kỹ luật, kỷ cương trên tàu; mạnh dạn xây dựng nhiều bảng lương tùy theo mức độ quan trọng của từng vị trí trong Công ty để tạo đòn bẩy thúc đấy hiệu quả SXKD; cắt giảm những đơn vị SXKD kém hiệu quả, thoái vốn những dự án không có tiềm năng cao… Đồng thời, Phó Tổng giám đốc Vianlines đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, ban điều hành cũng như toàn thể CBCNV, sỹ quan thuyền viên đã đứng vững trong bối cảnh hiện nay.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Anh thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những góp ý chân thành của Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc và tích cực của HĐQT, các cổ đông và đại diện cổ đông, Đại hội đã diễn ra tốt đẹp và thành công.

 

Bà Lê Thị Lý - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, kế hoạch năm 2013

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013

                 Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
 
 
Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.pdf

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.pdf

 

 

Counter