Thứ Hai, 15/04/2013, 15:37 GMT+7

Thông báo (V/v Tổ chức và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau.

I. Thời gian và địa điểm tổ chức:

-          Thời gian: 8h ngày 04 tháng 5 năm 2013

-          Địa điểm: Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

II. Thành phần tham dự:  

   - Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc có tên trong danh sách chốt ngày 04/4/2013. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội động Quản trị tham dự Đại hội. (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc).

  - Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính);

  - Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền và CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

 - Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/4/2013.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm  2013 và các giải pháp thực hiện; 

2. Báo cáo kế hoạch đầu tư xây dựng năm  2013;

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức thanh toán năm 2012; 

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013; 

6. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2012; dự trù năm 2013; 

7. Các vấn đề khác (bán, mua tàu; thành lập, giải thể đơn vị thành viên… (nếu có); ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013;

IV. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên: Website: www.nosco.com.vn

V. Đăng ký dự đại hội:

  - Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền theo mẫu đăng ký đến Công ty trước 16h ngày 03/5/2013.

 - Mọi thắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng HĐQT - điện thoại: 04. 38516706 - 38512688 – máy lẻ: 228; Fax 04.38569967). Hoặc xem trên Website: www. nosco.com.vn.

     Thông báo này thay cho giấy mời (trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời). Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc). Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông.

     Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo.

     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

    (Đã ký)

LÊ THỊ LÝ

Đề nghị quý cổ đông vui lòng click file dưới đây để lấy tài liệu
 
 
 
 
 
Báo cáo SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013 phần 2.pdf 
 
 
 
 
 
 

 

CÁC TIN KHÁC

Counter