Thứ Năm, 10/05/2012, 13:46 GMT+7

NOSCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 05/5/2012, tại Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Nhiệm kỳ II (2012-2016). Đại hội có sự tham dự đầy đủ của các thành viên, bao gồm cả ủy quyền 179, chiếm 72,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng như: kết quả SXKD năm 2011 với tổng doanh thu: 653,860  tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế cân bằng và phương hướng nhiệm vụ  năm 2012 với quyết tâm đạt doanh thu bằng 586.800 tỷ đồng lợi nhuận cân bằng; biểu quyết thông qua bán 02 tàu Ngọc Hà và Long Biên; thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011; thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2011; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2011; thông qua phương án tổ chức: chuyển nguyên trạng Trung tâm thuyền viên thành đơn vị hoạch toán độc lập trực thuộc Công ty CP Vận tải Biển Bắc…;

       Tại Đại hội, ông Lê Anh Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện 51% vốn điều lệ đánh giá, năm 2011 thị trường vận tải đầy biến động, NOSCO trải qua một năm không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và nỗ lực của tập thể CB-NV đã giúp Công ty hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là an toàn và ổn định.

Đại hội cũng bầu ra Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2012-2016); trong đó:

* Các thành viên HĐQT gồm:

- Bà Lê Thị Lý – Chủ tich HĐQT

- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Hữu Lương - Ủy viên HĐQT thường trực

- Ông Trần Thanh Hà - Ủy viên

- Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên

- Bà Đỗ Phương Hồng - Ủy viên

-Ông Lại Văn  Thức - Ủy viên

* Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Hồ Thúy Hằng – Trưởng ban Kiểm soát

- Ông Đinh Ngọc Lâm – Thành viên

- Ông Nguyễn Ngọc Châu – Thành viên

Khép lại một kỳ Đại hội thành công, kết quả biểu quyết đã đạt 100% phiếu thuận các vấn đề thông qua. Đại hội cổ đông thường niên 2012 kết thúc tốt đẹp trong sự hân hoan đồng lòng của các cổ đông, cùng vững tin vào sự khởi sắc của thị trường trong năm 2012 sẽ tạo động lực cho NOSCO có một năm thành công.

 Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Lê Anh Sơn - Phó Tổng giám đốc Vinalines phát biểu tại Đại hội

Bà Lê Thị Lý - Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011 phương hướng hoạt động năm 2012

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương honwgs nhiệm vụ năm 2012

 Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2011

Cổ đông biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội

Counter