Thứ Năm, 12/04/2012, 14:42 GMT+7

THÔNG BÁO (V/v Tổ chức và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau.

I. Thời gian và địa điểm tổ chức:

-          Thời gian: 8h ngày 05 tháng 5 năm 2012

-          Địa điểm: Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

II. Thành phần tham dự:  

   - Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc có tên trong danh sách chốt ngày 04/4/2012. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội động Quản trị tham dự Đại hội. (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc).

  - Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính);

  - Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền và CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

 - Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/4/2012.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm  2012 và các giải pháp thực hiện; 

2. Báo cáo kế hoạch đầu tư xây dựng năm  2012 và phương hướng đầu tư phát triển công ty giai đoạn 2012;

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức thanh toán năm 2011; 

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và kế hoạch năm 2012;

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012; 

6. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2011; dự trù năm 2012; 

7. Các vấn đề khác (bán, mua tàu; thành lập, giải thể đơn vị thành viên… (nếu có); ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012;

8. Bầu và cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016;

IV. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên: Website: www.nosco.com.vn

V. Đăng ký dự đại hội:

  - Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền theo mẫu đăng ký đến Công ty trước 16h ngày 03/5/2012.

 - Mọi thắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng HĐQT - điện thoại: 04. 38516706 - 38512688 – máy lẻ: 228; Fax 04.35113347). Hoặc xem trên Website: www. nosco.com.vn.

     Thông báo này thay cho giấy mời (trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời). Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc). Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông.

     Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo.    

 

Xin Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm dưới đây:                        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chương trinh Đại hội.pdf                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Hưởng dẫn cổ đông.pdf                                                                               (Đã ký)

Giấy xác nhận tham dự Đại hội  cổ đông.pdf                                                LÊ THỊ LÝ

Mẫu ủy quyền tham dự Đại hội.pdf

Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT.pdf

Đơn đề cử thành viên HĐQT.pdf

Đơn xin ứng cử thành viên BKS.pdf

Đơn xin đề cử thành viên BKS.pdf

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ.pdf

Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS.pdf

Mẫu sơ yêu lý lịch ưng cử thành viên HĐQT/BKS.pdf

Báo cáo sản xuất kinh doanh 2011 và phương hướng nhiệm vụ 2012sxkd.rar

Báo cáo hoạt động HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.pdf

Báo cáo của ban Kiếm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.pdf

                                                                                                      

Counter