Thứ Ba, 10/01/2012, 09:29 GMT+7

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Biển Bắc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc (NOSCO) xin thông báo tới các Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán tiền cổ tức bằng tiền mặt như sau:

Tên chứng khoán: Công ty CP Vận tải Biển Bắc

Mã chứng khoán: NOS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng                              

Ngày đăng ký cuối cùng:  19/01 /2012

1. Lý do và mục đích:

- Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2010

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán:

   Đối với cổ phiếu phổ thông:  5%/cổ phiếu (01cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thanh toán: từ ngày 07/02/2012

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Vận tải Biển Bắc -   278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 07/02/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân).

 

 
 

 

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

NGUYỄN TUẤN ANH

 

 

 

 

 

Counter