Thứ Hai, 05/12/2011, 11:37 GMT+7

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Biển Bắc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc (NOSCO) xin thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

Tên chứng khoán: Công ty CP Vận tải Biển Bắc

Mã chứng khoán: NOS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng                              

Ngày đăng ký cuối cùng:  14/12 /2011

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 26/12/2011

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Vận tải Biển Bắc

   278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

-  Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty cổ phân Vận tải Biển Bắc.

         Nội dung xin ý kiến cụ thể sẽ được gửi đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                                       UỶ VIÊN HĐQT

                                                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                 NGUYỄN TUẤN ANH

Dưới đây là tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xin vui lòng click vào file đính kèm. 

Tờ trình xin ý kiến cổ đông.doc                                                       

   Phiếu biểu quyết.doc

Counter