Thứ Sáu, 02/12/2011, 15:54 GMT+7

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

Kính gửi: - Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc xin báo cáo Quý cơ quan về việc chuyển đổi trái phiếu ngày 01/12/2011 như sau:

 1.      Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc.

2.      Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.

3.      Tổng mệnh giá đã phát hành: 86.000.000.000 đồng. (Tám mươi sáu tỷ đồng).

4.      Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.

5.      Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu).

6.      Khối lượng trái phiếu phát hành: 860.000 trái phiếu. (Tám trăm sáu mươi nghìn trái phiếu).

7.      Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ.

8.      Thời hạn trái phiếu: 24 tháng.

9.      Lãi suất: 5%.

10.  Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (Một trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu).

11.  Ngày phát hành: 14/4/2011.

12.  Số lượng trái phiếu chuyển đổi ngày 01/12/2011: 660.000 trái phiếu. (Sáu trăm sáu mươi nghìn trái phiếu).

13.  Vốn điều lệ trước khi chuyển đổi ngày 01/12/2011: 114.560.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng).

14.  Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi ngày 01/12/2011: 180.560.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng).

 

Xin trân trọng báo cáo và kính chào.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

LÊ THỊ LÝ

Counter