Thứ Tư, 30/11/2011, 09:05 GMT+7

THÔNG BÁO(V/v tổng kết số lượng trái chủ đã gửi đơn đăng ký chuyển đổi trái phiếu)

THÔNG BÁO

(V/v tổng kết số lượng trái chủ đã gửi đơn đăng ký chuyển đổi trái phiếu)

 

                    Kính gửi:            Quý Trái chủ

 

Chúng tôi xin thông báo kết quả số lượng trái chủ đã gửi đơn đăng ký chuyển đổi trái phiếu vào ngày 1/12/2011 như sau:

 

1.      Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc.

2.      Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.

3.      Tổng mệnh giá đã phát hành: 86.000.000.000 đồng. (Tám mươi sáu tỷ đồng).

4.      Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.

5.      Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu).

6.      Khối lượng trái phiếu phát hành: 860.000 trái phiếu. (Tám trăm sáu mươi nghìn trái phiếu).

7.      Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ.

8.      Thời hạn trái phiếu: 24 tháng.

9.      Lãi suất: 5%.

10.  Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (Một trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu).

11.  Ngày phát hành: 14/4/2011.

12.  Số lượng trái phiếu chuyển đổi vào ngày 1/12/2011

-        Số lượng trái chủ đã gửi đơn xin đăng ký chuyển đổi trái phiếu vào ngày 1/12/2011 là 3/4 trái chủ.

Trong đó, số lượng trái phiếu đăng ký chuyển đổi là 660.000 trái phiếu

-        Số lượng trái chủ không gửi đơn đăng ký chuyển đổi là 1 trái chủ

Số lượng trái phiếu trái chủ này sở hữu là 200.000 trái phiếu.

-        Tổng số trái phiếu chuyển đổi vào ngày 1/12/2011 là 660.000 trái phiếu.

 

Xin trân trọng thông báo.

Counter