Thứ Ba, 28/04/2009, 04:52 GMT+7

Thông báo

(Giải thích thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng)

Về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua )
 

 Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

1- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc

2- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 38512688                                 Fax: 04.35113347

3- Cổ phần chào bán:

            - Tên cổ phần : Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc

            - Loại cổ phần : Cổ phiếu phổ thông

            - Mệnh giá : 10.000 đồng.

            - Số lượng đăng ký chào bán: 5.056.000 cổ phần

4- Mục đích huy động vốn: Đầu tư mua tàu chở hàng rời, đầu tư xậy dựng toà nhà Nosco Sài Gòn

5- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và lao động đặc biệt có tên trong danh sách của Công ty.

6 - Tỷ lệ phát hành :

            - Đối với cổ đông Nhà nước và cổ đông chiến lược: 1:0,79 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được quyền mua thêm 79 cổ phần mới)

            - Đối với cổ đông là Cán bộ Công nhân viên và Cổ đông ngoài Công ty: 1:0,67 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được quyền mua thêm 67 cổ phần mới)

            - Đối với lao động đặc biệt được quyền mua: 314.880 cổ phần ( danh sách chi tiết do HĐQT phê duyệt)

7 - Giá chào bán: 13.000đ/cổ phần.

8 - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua: 14h ngày 24/10/2008

 9 - Quy định về phân phối và chuyển nhượng cổ phần:

            - Số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống để đảm bảo số lượng phát hành thêm không vượt quá số lượng đăng ký phát hành

            - Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu và lao động đặc biệt không mua hết, số cổ phần lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền cho cổ đông sẽ được HĐQT quyết định bán với giá bán không thấp hơn giá bán ban đầu là 13.000 VNĐ/ cổ phiếu

            - Người có quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cho người khác ( trừ đối tượng nằm trong danh sách lao động đặc biệt ) với giá thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

            - Đợt phát hành này tổ chức phát hành không khống chế chuyển nhượng đối với quyền mua và cổ phần được phép phát hành cho tất cả các cổ đông (trừ quyền mua của đối tượng là lao động đặc biệt). Quyền mua của đối tượng là lao động đặc biệt sẽ không được phép chuyển nhượng. Quyền mua mà đối tượng lao động đặc biệt không mua hết sẽ được HĐQT xem xét và quyết định phân phối tiếp cho những lao động có thành tích xuất sắc theo để nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng

            - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Trong vòng 16 ngày làm việc (không kể thứ 7 và chủ nhật) tức từ ngày 27/10/2008 đến 16h ngày 17/11/2008.

10 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ 16h ngày 24/10/2008 đến hết 16h ngày 20/12/2008. (Có nhận đăng ký qua bản Fax đối với cổ đông ở ngoài TP.Hà Nội). Tiền mua cổ phần không được tính lãi cho đến ngày việc tăng vốn điều lệ hoàn thành)

11- Địa điểm nhận đăng ký, nộp tiền mua cổ phần và Bản cáo bạch: Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc - Số 278 - Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.38512688/220 - Fax: 04.35113347.

Website: www.nosco.com.vn

12- Các cổ đông có thể làm thủ tục đăng ký và nộp tiền tại Phòng tài chính kế toán của Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty mở tại Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu như sau: (Những cổ đông chuyển khoản vẫn phải làm thủ tục đăng ký).

            Tên tổ chức thụ hưởng: Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc

            Số tài khoản: 068.00.0000.2554.

            Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

            Địa chỉ : 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13- Đến 16h00 ngày 20/12/2008, HĐQT sẽ chốt danh sách cổ đông đã hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đăng ký mua cổ phần và nộp tiền mua cổ phần đúng hạn. Bất cứ cổ đông nào không thực hiện đầy đủ việc nộp hồ sơ đăng ký và nộp tiền mua cổ phần đúng thời hạn trên coi như từ chối quyền mua cổ phần. Hội Đồng Quản Trị sẽ xử lý bán số cổ phần trên cho các đối tượng khác với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

14- Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Văn phòng HĐQT- Ms. Khánh Chi theo số điện thoại : 04.38512688- máy lẻ 220, 227 - Fax: 04.35113347.

 Hội đồng quản trị NOSCO xin trân trọng thông báo.

                            T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                         UỶ VIÊN HĐQT THƯỜNG TRỰC
                                                   (Đã ký)             
                               
 
            TRỊNH HỮU LƯƠNG
Counter