Thứ Năm, 08/09/2011, 13:00 GMT+7

NOSCO tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

NOSCO tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 114-HD/ĐU ngày 10/5/2011 và công văn số 174-CV/ĐU ngày 24/6/2011 của Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải VN về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; căn cứ Nghị quyết Đảng ủy Công ty ngày 25/7/2011.

Ngày 29/7/2011, Đảng ủy Công ty CP Vận tải Biển Bắc tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong toàn Đảng bộ Công ty.

Thành phần tham dự bao gồm có: Các đ/c UV BTV, UV BCH Đảng ủy Công ty, các đ/c UV HĐQT Công ty, các đ/c TGĐ, Phó TGĐ Công ty, các đ/c Trưởng phó các phòng ban Công ty, Giám đốc, Phó GĐ các đơn vị trực thuộc, các đ/c UV BCH Công đoàn Công ty, các đ/c tổ trưởng tổ công đoàn, chủ tịch công đoàn bộ phận, các đ/c UV BCH Đoàn Thanh niên Cty, các đ/c Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc, toàn thể các Đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Trước tiên, Đảng ủy đã mời đ/c Trần Văn Tuấn – Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy khối DNTW truyền đạt các nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI gồm: Báo cáo chính trị BCH Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI, Điều lệ Đảng (Sửa đổi, bổ sung), Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2011-2020, các chi bộ thảo luận và báo cáo Đảng ủy.

Tại Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy Công ty thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng ủy Tổng Công ty và hướng dẫn triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứu XI của Đảng ủy Công ty.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đ/c Bí thư đã yêu cầu các chi bộ Đảng, các đơn vị, phòng ban, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chương trình hành động của Đảng ủy Công ty cụ thể hóa thành các hoạt động tại Chi bộ, đơn vị. Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở các văn kiện nêu trên, chiều ngày 29/7/2011, các Chi bộ trực thuộc căn cứ vào Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty thảo luận tại Chi bộ, góp ý kiến xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy với mục tiêu là tập trung sự lãnh đạo của Đảng ủy, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm từng bước thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2015.

Đây là đợt học tập nhằm giúp cán bộ, Đảng viên nắm vững những luận điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội, qua đó tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tiếp đó, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới tất cả CB, sỹ quan thuyền viên, công nhân viên Công ty quyết tâm thực hiện NQ Đại hội Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ Công ty.

Counter