Thứ Năm, 02/06/2011, 10:19 GMT+7

NOSCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Vận tải Biển Bắc (NOSCO) đã được tổ chức ngày 21/5/2011 tại Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Ông Nguyễn Cảnh Việt-Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HHVN, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Biển Bắc; ông Bùi Quốc Anh-Phó tổng giám đốc Tổng công ty HHVN… đã đến tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội lần này chiếm 73,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng, như: Báo cáo kết quả SXKD 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 (với những chỉ tiêu chủ yếu: Năm 2010: tổng doanh thu thực hiện 805.131 triệu đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 20.792 triệu đồng; đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2011 với quyết tâm đạt tổng doanh thu 835.500 triệu đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 50.000 triệu đồng); thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch thực hiện năm 2011; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch công tác năm 2010; Báo cáo về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010, dự kiến thù lao năm 2011; Báo cáo phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010. Đồng thời, Đại hội cũng đã tổ chức bầu bổ sung 02 thành viên HĐQ; thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 và đặc biệt, biểu quyết thông qua việc sửa đổi khoản 4 Điều 2, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải Biển Bắc.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty. Mặc dù, tình hình thị trường vận tải biển thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, nhưng NOSCO vẫn trụ vững.

Một số ý kiến khác lại tập trung vào việc tìm cách phó với những nguy cơ, thách thức đang tiềm ẩn của thị trường vận tải biển thế giới, Công ty cần chủ động chuẩn bị các biện pháp đối phó nhằm giữ vững hiệu quả kinh doanh; cần cân nhắc việc kinh doanh mang tính tập trung, đặc biệt chú trọng tới khai thác đội tàu, cân nhắc thời điểm và kích cỡ tàu cần đầu tư trong thời gian tới; ủng hộ việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo nghề tại Bắc Ninh…

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Chủ tọa Đại hội đã cảm ơn những góp ý chân thành, đồng thời trả lời những thắc mắc của các cổ đông. Cụ thể: Với sự giúp đỡ của Tổng công ty HHVN và ưu đãi về lãi suất vay, NOSCO sẽ hoàn tất thủ tục và tiếp nhận 01 tàu 6.500 DWT; theo dõi giám sát việc đóng mới 02 tàu 34.000 DWT và 56.200 DWT trong năm 2011 để sớm tiếp nhận và đưa vào khai thác. Công ty đang triển khai việc thoái vốn tại Nhà máy sửa chữa tàu biển-Công ty CP sửa chữa tàu biển NOSCO-VINALINES và hoàn tất các thủ tục để chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo nghề tại Bắc Ninh; xem xét và rà soát lại những đơn vị thành viên hoạt động kém hiệu quả sẽ cơ cấu lại; chia cổ tức: 5% bằng tiền mặt (trên tổng vốn điều lệ của Công ty).

Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc và tích cực của HĐQT, các cổ đông và đại diện cổ đông, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

 

           - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2011.doc

Counter