Thứ Tư, 04/05/2011, 08:00 GMT+7

THÔNG BÁO (V/v Tổ chức và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau.

I. Thời gian và địa điểm tổ chức:
-          Thời gian: 8h ngày 21 tháng 5 năm 2011
-          Địa điểm: Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
II. Thành phần tham dự:  
   - Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc có tên trong danh sách chốt ngày 26/4/2011. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội động Quản trị tham dự Đại hội. (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc).
 - Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính);
 - Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền và CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/4/2011.
III. Nội dung Đại hội:
1/ Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011; 
2/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; 
3/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010;
4/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010; 
5/ Báo cáo mức cổ tức thanh toán năm 2010; 
6/ Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2010; dự trù năm 2011; 
7/ Biểu quyết việc chuyển đại diện pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc;
8/ Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quàn trị
9/ Các vấn đề khác nếu có (bán, mua tàu; thành lập, giải thể đơn vị thành viên… (nếu có); ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011; 
IV. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên: Website: www.nosco.com.vn
V. Đăng ký dự đại hội:
 - Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền theo mẫu đăng ký đến Công ty trước 16h30 ngày 20/5/2011.
 - Mọi thắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng HĐQT - điện thoại: 04. 38516706 - 38512688 – máy lẻ: 228; Fax 04.35113347). Hoặc xem trên Website: www. nosco.com.vn.
     Thông báo này thay cho giấy mời (trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời). Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc). Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông.
     Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo.
     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
 
(Đã ký)
 
LÊ THỊ LÝ
 
 
  Xin vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 theo file đính kèm dưới đây:
     -   Báo cáo SXKD.doc
     -    chuong trinh DHDCD thuong nien 2011.doc 
     -   Don de cu HDQT.doc
     -   Quy che lam viec - DHDCD.doc
Counter