Thứ Hai, 25/04/2011, 14:03 GMT+7

Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2010

Dưới đây là bản Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2010 của Công ty. Xin vui lòng Click vào file đính kèm

Ý kiến của Công ty kiểm toán ASC trang 1.doc
 
Ý kiến của Công ty kiểm toán ASC trang 2.doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Counter