Thứ Ba, 04/01/2011, 09:53 GMT+7

THÔNG BÁO (V/v Ngày giao dịch cổ phiếu của Công ty chính thức trên sàn UPCoM)

Kính gửi:. Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Biển Bắc

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 244/GCNCP-VSD ngày 11/10/2010 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty CP Vận tải Biển Bắc tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Thông báo số 791/TB-SGDHN ngày 26/10/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vê việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Vận tải Biển Bắc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Căn cứ Thông báo số 1182/TB-SGDHN ngày 31/12/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty CP Vận tải Biển Bắc vào giao dịch tai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Bắc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ngày giao dịch cổ phiếu của Công ty chính thức trên sàn Upcom như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Vận tải Biển Bắc
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã cổ phiếu: NOS
- Tổng số lượng đăng ký: 11.456.000 cổ phiếu (Mười một triệu bón trăm năm mươi sáu nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị đăng ký: 114.560.000.000 (một trăm mười bốn tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng)
- Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom: Thứ Ba, ngày 11/01/2011.
 
Trân trọng thông báo!
                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                             (Đã ký)
                                                                                            LÊ THỊ LÝ
 
 
 
Counter