Thứ Hai, 22/11/2010, 15:11 GMT+7

THÔNG BÁO

V/v ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom và lưu ký chứng khoán

Kính gửi:.     Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Biển Bắc
Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 244/GCNCP-VSD ngày 11/10/2010 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty CP Vận tải Biển Bắc tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Thông báo số 791/TB-SGDHN ngày 26/10/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vê việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Vận tải Biển Bắc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Bắc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom, sở Giao dịch Hà Nội và làm thủ tục lưu ký chứng khoán như sau:
I. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Vận tải Biển Bắc
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã cổ phiếu: NOS
- Tổng số lượng đăng ký: 11.456.000 cổ phiếu (Mười một triệu bón trăm năm mươi sáu nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị đăng ký: 114.560.000.000 (một trăm mười bốn tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng)
- Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom dự kiến: ngày 29/11/2010
II. KIỂM TRA THÔNG TIN VỀ CỔ ĐỒNG VÀ CHỨNG KHOÁN
Đề nghị Quý cổ đông kiểm tra các thông tin liên quan đến Quý cổ đông gồm: Họ và tên, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số CMND/ĐKKD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.
Trong trường hợp có sự sai lệch thông tin, Quý cổ đông làm hồ sơ đề nghị điều chỉnh như sau:
01 giấy đề nghị điều chỉnh thông tin (Mẫu 13A)
01 bản sao hợp lệ CMND (còn thời hạn: chưa quá 15 năm tính từ ngày cấp)/ Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã giao dịch chứng khoán mới, bản sao cũ (nếu có).
 
III. VỀ VIỆC LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Quý cổ đông mang theo sổ cổ đông và Giấy CMND gốc đến các Công ty Chứng khoán nơi Quý cổ đông muốn mở tài khoản giao dịch để tiến hành làm thủ tục lưu ký chứng khoán, chuẩn bị thực hiện giao dịch trên thị trường Upcom.
Quý cổ đông ngoài Công ty chưa nhận Sổ cổ đông xin liên hệ:
Anh Trần Duy Hưng – Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh
Điện thoại: 04.3 5771733 số máy lẻ 127
Quý cổ đông trong Công ty chưa nhận sổ cổ đông xin liên hệ:
Chị Quản Minh Phương – Văn phòng HĐQT, Công ty CP Vận tải Biển Bắc
278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04. 38512688 số máy lẻ 228
IV. CÔNG BỐ THÔNG TIN
Bản công bố thông tin của Công ty CP Vận Biển Bắc được đăng tải trên Website của Công ty: www.nosco.com.vn.
Trân trọng thông báo!
 
Xin vui lòng xem Bản công bố thông tin và lấy mẫu công văn điều chỉnh theo file đính kèm dưới đây:
                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
 
                                                                                              (Đã ký)
 
                                                                                            LÊ THỊ LÝ
 
 
 
Counter