Thứ Sáu, 15/10/2010, 14:26 GMT+7

THÔNG BÁO (V/v lưu ký chứng khoán)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc xin thông báo.
Việc thực hiện lộ trình Đăng ký giao dịch CTCP Vận tải Biển Bắc đã cơ bản hoàn thành.
Theo Giấy chứng nhận số 244/2010/GCNCP-VSD ngày 11 tháng 10 năm 2010 Của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Trung tâm lưu ký bắt đầu nhận lưu ký cổ phiếu của CTCP Vận tải Biển Bắc mã cổ phiếu (NOS) từ ngày 12 tháng 10 năm 2010.
Theo thông báo số 791/TB-SGDHN ngày 26/10/2010 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu NOS đã được chấp thuận Đăng ký giao dịch, công ty sẽ lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên và thông báo đến Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.
 
Trân trọng!.
                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                  PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
                                          (Đã ký)
                                        Lê Thị Lý                                 
Counter