Thứ Ba, 20/04/2010, 11:14 GMT+7

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Vận tải Biển Bắc
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau.
I. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010:
           - 16h ngày 23/4/2010
II. Thời gian và địa điểm tổ chức:
-          Thời gian: 8 giờ ngày : 22 tháng 5 năm 2010
-          Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc - 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội.
III. Nội dung Đại hội:
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, thông qua các dự án phát triển công ty giai đoạn 2010 - 2012.
2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2009.
3. Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009 (nếu có).
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 và dự toán năm 2010.
7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên mới.
8. Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
IV. Thành phần tham dự:  
   - Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc có tên trong danh sách chốt ngày 23 /4/2010. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội động Quản trị tham dự Đại hội. (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc).
 - Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính);
 - Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền và CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày23/4/2010.
 - Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền theo mẫu đăng ký đến Công ty trước 16giờ ngày 19 tháng 5 năm 2010.
 - Mọi thắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng HĐQT - điện thoại: 04. 38516706 - 38512688 – máy lẻ: 220; Fax 04.35113347). Hoặc xem trên Website: www. nosco.com.vn.
     Thông báo này thay cho giấy mời (trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời). Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc). Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông.
     Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo.
     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGUYỄN CẢNH VIỆT
 
 Xin vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 theo file đính kèm dưới đây:
   - Phiếu đăng ký dự họp.doc
 
 
Counter