Thứ Sáu, 20/07,2018, 23:07 GMT+7
 
 
* DANH SÁCH ĐỘI TÀU CỦA NOSCO
 
 
 
 
Stt
Tên tàu Ảnh tàu Thông tin
1  M.V NOSCO GLORY  
 DWT: 68,591
 FLAG: Vietnam
 BULT: 1995/Japan
 HOLD/HATCH: 7
 NRT: 23,452 
 GRT: 36,074
 SPEED: 15.3
 IMO NUMBER: 9104469
 BALE CAPACITY:
 GRAIN CAPACITY: 81,337
 INSURANCE: Baominh Saigon 
 CLASSED: VIRES + NK
2  M.V VICTORY
 DWT: 45,585
 FLAG: Vietnam
 BULT: 1996/japan
 HOLD/HATCH: 5
 NRT: 14,872
 GRT:  26,060
 SPEED: 15.5
 IMO NUMBER: 9123831
 BALE CAPACITY: 55,564.9 M3
 GRAIN CAPACITY: 57,208.4 M3
 INSURANCE: BAOVIET
 CLASSED: VIRES + NK
 3     M.V EASTERN SUN   DWT: 22,201
 FLAG: Vietnam
 BULT: 1993/japan
 HOLD/HATCH: 4
 NRT: 7,73 8
 GRT: 13,706
 SPEED: 16,0 knot
 IMO NUMBER: 9054846
 BALE CAPACITY: 28,299
 GRAIN CAPACITY: 29,301
 INSURANCE: Baominh Saigon
4 M.V EASTERN STAR DWT: 23,724
 FLAG: Vietnam
 BULT: 1994/japan
 HOLD/HATCH: 4
 NRT: 8,741
 GRT: 14,431
 SPEED: 16.4 knot
 IMO NUMBER: 9104500
 BALE CAPACITY: 30,169
 GRAIN CAPACITY: 31,249
 INSURANCE: Baominh Saigon
 CLASSED: VIRES + NK
 5   M.V HỒNG LĨNH    DWT: 13,291
 FLAG: Vietnam
 BULT: 2008/Vietnam
 HOLD/HATCH: 4
 NRT: 5,295
 GRT: 8,216
 PEED: 15.1 knot
 IMO NUMBER: 9525699
 BALE CAPACITY: 17,744
 GRAIN CAPACITY: 18,601
 INSURANCE: Baominh Saigon
 CLASSED: VIRES + NK
 6   M.VNGỌC HÀ    DWT: 3.760
 FLAG: Vietnam
 BULT: 2004/Vietnam
 HOLD/HATCH: 2 
 NRT: 1,460
 GRT: 2,498
 SPEED: 9.5 knots
 IMO NUMBER: 9315421
 BALE CAPACITY: 4,842
 GRAIN CAPACITY: 5,326
 INSURANCE: BAOVIET
 CLASSED: VIRES
     
 
 
Counter