Thứ Sáu, 20/07,2018, 15:41 GMT+7

Báo cáo quản trị công ty năm 2014 (27/01/2015 13:53)

Báo cáo quản trị công ty năm 2014"Báo cáo quản trị công ty năm 2014

Công bố thông tin (V/v Bổ sung thành viên HĐQT) (26/01/2015 14:52)

Công bố thông tin (V/v Bổ sung thành viên HĐQT)"Công bố thông tin (V/v Bổ sung thành viên HĐQT)

Công bố thông tin (V/v Thay đổi Chủ tịch HĐQT) (13/01/2015 13:54)

Công bố thông tin (V/v Thay đổi Chủ tịch HĐQT)"Công bố thông tin (V/v Thay đổi Chủ tịch HĐQT)

Thông báo (về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin) (07/01/2015 14:39)

Thông báo (về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin)"Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công bố thông tin (Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, kế toán trưởng) (07/01/2015 14:29)

Công bố thông tin (Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, kế toán trưởng)"Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, kế toán trưởng đối với bà Đỗ Phương Hồng

Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 (18/07/2014 16:00)

Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014"Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2013 (16/04/2014 13:36)

Báo cáo thường niên năm 2013"Báo cáo thường niên năm 2013

Thông báo (V/v Tổ chức và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014) (11/04/2014 09:47)

Thông báo (V/v Tổ chức và mời họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2014)  "Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau.

Thông báo (Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát và thành viên HĐQT) (10/04/2014 16:32)

Thông báo (Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát và thành viên HĐQT)"Về việc miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát và thành viên HĐQT

Thông báo (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) (10/03/2014 13:56)

Thông báo (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)"Kính đề nghị quý cổ đông vui lòng click file đính kèm dưới đây:

Counter